Otázky a odpovědi

Informace o organizaci soutěžní přehlídky

Kdo Českou cenu za architekturu pořádá?

Soutěžní přehlídku realizovaných staveb včetně celoročních doprovodných akcí „Česká cena za architekturu“ (ČCA) vyhlašuje Česká komora architektů (www.cka.cz). Tato profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy organizuje soutěžní přehlídku v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Cílem ČCA je především prezentace a propagace kvalitní architektonické produkce.

Jak je Česká cena za architekturu financována?

Česká cena za architekturu je financována na základě smluv a dohod s partnery ČCA a výnosy i náklady jsou součástí návrhu rozpočtu ČKA v samostatné položce Česká cena za architekturu. Náklady i výnosy související s realizací aktuálního ročníku ČCA budou součástí Zprávy o hospodaření za daný rok a budou předloženy a zveřejněny na valné hromadě.

Je účast v soutěži zpoplatněna?

Účast v ČCA není spojena s žádným poplatkem. Pro přihlášení stačí provést online registraci stavby a zadat požadované informace a fotografie, kterými chcete realizaci prezentovat. Prezentace staveb v přehlídce je pak zajištěna pořadatelem (tj. Českou komorou architektů).

Kdo určil složení mezinárodní poroty?

Představenstvo ČKA jmenovalo na návrh Grémia ČCA členy poroty z řad respektovaných osobností oboru, kteří působí v zahraničí. Pro devátý ročník Ceny svými tipy přispěli také porotci ČCA 2023.

Proč byla zřízena Akademie České ceny za architekturu?

Představenstvo České komory architektů ustanovilo Akademii České ceny za architekturu (AČCA) z řad významných osobností působících v oboru architektura a z dalších oborů ovlivňujících výsledek činnosti architektů. AČCA je proto z hlediska zastoupení oborů různorodá, v současné době má více než 300 členů a je garancí respektu a vysoké prestiže soutěžní přehlídky u jejích partnerů, profesní komunity i široké veřejnosti. Základní role AČCA je role kurátorská a role nominační. Členové Akademie mohou přihlašovat nejen svá díla, ale jejich hlavním úkolem je také aktivně vyhledávat a přihlašovat další díla a zajímavé architektonické počiny. Tímto postupem lze zajistit přihlášení většího množství kvalitních děl. Další úlohou AČCA je nominovat a z nominací poté vybírat díla a osoby, kterým by mohla být udělena Cena za výjimečný počin (kromě AČCA stavby nominuje také Grémium).

Nebyl/a jsem do akademie vybrán/a, přesto bych se chtěl/a stát jejím členem, je to možné?

Členy Akademie ČCA nominuje a schvaluje představenstvo ČKA. Návrh na členství v Akademii musí tedy být předložen představenstvu. Členy Akademie ČCA se stávají všichni Finalisté předchozích ročníku soutěžní přehlídky, pokud se svým členstvím vysloví souhlas.

Jak budou díla vybírána a hodnocena?

Díla přihlášená v řádném termínu do soutěžní přehlídky bude hodnotit sedmičlenná mezinárodní porota. Úkolem poroty je nominovat do dalšího kola posuzování obvykle 30 staveb, přesný počet je na uvážení poroty, které budou vyhlášeny na nominačním večeru na konci června a rovněž budou prezentovány v katalogu soutěžní přehlídky. Následně bude stejná porota vybírat z nominovaných děl cca 5 finalistů ČCA, přesný počet závisí na uvážení poroty, z nichž jeden obdrží hlavní cenu. Předáno bude také ocenění za výjimečný počin, které uděluje Akademie ČCA ve spolupráci s Grémiem ČCA, a ceny partnerů soutěžní přehlídky potvrzené rovněž Grémiem ČCA. Výsledky budou vyhlášeny na galavečeru v listopadu 2024.

Jakým způsobem bude nominovat a vybírat projekty pro hlavní ceny mezinárodní porota?

V prvním kole mezinárodní porota vybere cca 30 nominovaných děl distančně na základě informací a medailonků staveb, které byly vloženy do přihlašovacího formuláře. Jako podklad bude porotě sloužit galerie děl na webovém portálu www.ceskacenazaarchitekturu.cz. Ve druhém kole bude porota z nominovaných děl vybírat cca 5 finalistů obhlídkou přímo na místě. Přesný počet takto navštívených objektů je však na zvážení poroty.

Kde a kdy budou zveřejněna všechna přihlášená díla?

Všechna přihlášená díla budou zveřejněna do konce května 2024 na webových stránkách www.ceskacenazaarchitekturu.cz v elektronickém katalogu. V tištěné formě budou dále prezentována v Bulletinu ČKA , který je distribuován všem členům Komory, dále pak zástupcům veřejné správy a spolupracujícím institucím. Po nominačním večeru budou následně zveřejňována i nominovaná díla, která budou od června do listopadu průběžně představena v rámci regionálních akcí a formou tiskových zpráv. Nominovaná díla společně s finalisty soutěžní přehlídky budou dále otištěna v katalogu a prezentována na výstavách nejen v Praze, ale i v dalších městech ČR.

Jaké ceny budou udíleny?

Hlavní cena, která bude vybrána mezinárodní porotou z finalistů vzešlých z 30 nominovaných děl. Výběr všech nominovaných děl provádí mezinárodní porota.

Cena za výjimečný počin – nominace na cenu za výjimečný počin provádí Akademie ČCA a Grémium ČCA. Oceněné vítěze vybírá Akademie ČCA, počet těchto ocenění stanoví Grémium ČCA.

Budou ceny rozděleny podle kategorií (např. zahradní architektura, interiér atd.)?

Charakteristickým rysem České ceny za architekturu je, že nemá žádné kategorie. Architekturu vnímáme jako komplexní obor a chceme ji představit v celé její šíři bez vytváření bariér v podobě velkého počtu kategorií. Chceme upozornit na skutečnost, že v architektuře není malých úkolů a že si pozornost zaslouží všechny její podoby.

Proč je soutěžní přehlídka otevřena realizacím za posledních pět let?

Chceme, aby Česká cena za architekturu přinášela skutečný přehled o aktuálním stavu české architektonické scény. Proto jsme se také rozhodli zakotvit ve statutu ceny možnost přihlásit dílo, které vzniklo v průběhu posledních pěti let, a ne pouze v uplynulém roce. Nejen díla krajinářské architektury – u nichž je tato možnost mnohdy zcela zásadní pro jejich prezentaci – v průběhu doby dozrávají. Máme tak příležitost sledovat realizovaná díla nejen v poněkud syrové podobě těsně po dokončení, jak tomu zpravidla bývá, ale právě po jistém čase užívání.

Vymezuje se Česká cena za architekturu vůči jiným tradičním cenám v oboru?

Nikoliv. Nová soutěžní přehlídka by měla být transparentním projektem představujícím architekturu v celé šíři tohoto pojmu, otevřená všem tvůrcům, bez finančních nároků na přihlášení. Záměrem České komory architektů je otevřeně spolupracovat se všemi zainteresovanými partnery, organizacemi i jednotlivci a vytvořit trvale udržitelný a důstojný prostor pro prezentaci české architektury v celoročním a celorepublikovém formátu.

Informace o přihlašování děl

Jak se mohou díla přihlásit?

Soutěžní díla je možné přihlásit do 15. 4. 2024 prostřednictvím webových stránek ceskacenazaarchitekturu.cz.

Mohou své práce přihlásit skutečně všichni tvůrci, i pokud nejsou profesí architekti?

Ano, cena může být udělena jakémukoliv autorovi díla, které bylo postaveno na území České republiky a dokončeno v posledních pěti letech (2019-2023). Autorizace není požadována.

Jak uvádět autory, spoluautory a spolupracovníky přihlašovaného díla?

Při vyplňování formuláře je možné v kolonce „přidat autora“ uvést další autory stavby. V případě, že chce přihlašující uvést též, spolupracovníky, je to možné v kolonce „přidat spolupracovníka“. Spoluautorem se však nemyslí jiné stavební společnosti zajišťující stavbu či interiér realizace.

Jak postupovat v případě, že generální dodavatel stavby např. zanikl nebo se transformoval?

Do přihlašovacího formuláře uveďte údaje, které byly aktuální v době dokončení stavby.

Je možné přihlásit do soutěžní přehlídky architektonické dílo, které již bylo oceněno v jiné soutěži, nebo se bude v letošním roce do nějaké hlásit?

Přihlášení do České ceny za architekturu není nijak omezeno minulou či budoucí účastní v jiných soutěžích či soutěžních přehlídkách.

Je možno přihlásit též výtvarné dílo do veřejného prostoru?

Ano, dle statutu České ceny za architekturu může být přihlášeným dílem jakýkoliv počin, který lze zahrnout pod pojem architektura v jeho nejširším významu.

Jak nominují stavby členové Akademie ČCA?

Na domovské stránce České ceny za architekturu je sekce „Vstup pro akademiky“, do níž se přihlásí heslem, které obdrželi od Kanceláře ČKA. Zde jsou umístěny jednoduché formuláře na tip akademika na zajímavé realizace i nominaci na výjimečný počin.

Může své práce přihlásit i osoba, která nebyla navržena Akademií ČCA?

Ano, do přehlídky ČCA se může přihlásit každý.

Může člen Akademie ČCA přihlásit své dílo do České ceny za architekturu?

Ano, i akademici mohou přes záložku „Přihláška“ přihlásit svá díla. Nemohou však svá vlastní díla nominovat na Cenu za výjimečný počin.

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024