Statut České ceny za architekturu

Článek 1

Preambule

Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka do krajiny a veřejného prostoru. Česká komora architektů pořádá soutěžní přehlídku s názvem Česká cena za architekturu, jejímž cílem je taková díla propagovat a prezentovat směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Česká cena za architekturu je projektem České komory architektů. Její základní ambicí je být platformou otevřenou všem zájemcům o kvalitní architekturu.

Článek 2

Základní ustanovení

 1. Českou cenu za architekturu (dále jen „Cena“) a čestné označení Finalista České ceny za architekturu (dále jen „Finalista“) uděluje Česká komora architektů (dále jen „ČKA“).
 2. Udílení Ceny má povahu soutěžní přehlídky (dále jen „Přehlídka“).
 3. Cena je udělována autorovi nebo autorskému kolektivu (dále jen „Autor“) bez ohledu na národnost či státní příslušnost Autora.
 4. Cena může být udělena také „in memoriam“. V takovém případě udělují souhlas s účastí v Přehlídce dědici Autora.
 5. Cena je udělována Autorovi architektonického díla realizovaného na území České republiky.
 6. Podmínkou účasti díla na Přehlídce je souhlas Autora.
 7. Do Přehlídky může být přihlášeno dílo, které bylo dokončeno.
 8. Do Přehlídky může být přihlášeno dílo kdykoliv po jeho dokončení, nejdéle však do pěti let. Je plně na rozhodnutí Autora, kdy dílo považuje za dokončené a rozhodne se udělit souhlas s účastí.
 9. Přihlášeným dílem může být jakýkoliv počin, který lze zahrnout pod pojem architektura v jeho nejširším významu. Je plně na rozhodnutí Autora, zda dílo považuje za takto definovatelné.
 10. Dílo, které porota nominovala, se nemůže účastnit dalších ročníků Přehlídky.
 11. Cena se uděluje zpravidla každý rok.

Článek 3

Akademie České ceny za architekturu

 1. Představenstvo ČKA ustanovuje Akademii České ceny za architekturu (dále jen „AČCA“) z řad významných osobností působících v oboru architektura a z oborů majících na výsledek činnosti architekta vliv. AČCA je z hlediska zastoupení oborů různorodá, má nejméně sto členů a je garancí respektu a vysoké prestiže Ceny u jejích partnerů, profesní komunity i široké veřejnosti. Jmenný seznam členů AČCA tvoří přílohu č. 1 tohoto statutu.
 2. Souběh členství v AČCA, Grémiu České ceny za architekturu (dále jen „Grémium“), pracovní skupině Ceny (dále jen „PS ČCA“) a porotě je vyloučen.
 3. Základní role AČCA je role kurátorská a role nominační. Základní úlohou AČCA je návrhem na přihlášení zajistit nejvyšší možnou kvalitu děl přihlášených do Přehlídky a nejvyšší možný počet těchto kvalitních děl. Další úlohou AČCA je nominovat díla a osoby, kterým by mohlo být uděleno ocenění za výjimečný počin a z takto nominovaných děl a osob, doplněných o díla a osoby nominované Grémiem, vybrat ty, kterým bude ocenění za výjimečný počin uděleno.
 4. Členy AČCA na základě návrhu Grémia schvaluje představenstvo ČKA. Se jmenováním musí daný člen vyslovit souhlas.
 5. Jmenování členem AČCA oznámí jmenovanému členovi Kancelář ČKA.
 6. Členy AČCA se dále stávají všichni Finalisté předchozích ročníků Přehlídky, pokud se svým členstvím vysloví souhlas.
 7. Členové mohou zvolit ze svého středu předsedu. Není-li předseda zvolen, vykonává jeho činnost představenstvo ČKA.
 8. Členové AČCA se řídí pokyny předsedy AČCA.
 9. Členství v AČCA zaniká:
 10. úmrtím,
 11. odstoupením na základě písemného oznámení člena Kanceláři ČKA,
 12. nečinností, za kterou se považuje situace, kdy člen není aktivní po tři po sobě následující ročníky Přehlídky, bez písemného uvedení závažného důvodu své nečinnosti. Oznámení o ukončení členství z důvodu nečinnosti oznámí písemně na pokyn předsedy AČCA danému členovi Kancelář ČKA.
 13. Klesne-li z jakéhokoli důvodu počet členů AČCA pod 100, budou noví členové jmenováni bezodkladně dle postupu uvedeného v odstavcích 4 a 5 tohoto článku.
 14. Členové AČCA navrhují díla k přihlášení do Přehlídky a nominují díla na ocenění za výjimečný počin, a to adresně (neanonymně) elektronicky na webovém portálu Přehlídky.
 15. AČCA vypracuje stručnou zprávu obsahující souhrnné hodnocení úrovně děl přihlášených do příslušného ročníku Přehlídky. Text bude sloužit jako součást tiskové zprávy, resp. katalogu Přehlídky.
 16. Člen AČCA může přihlásit do Přehlídky dílo, které vypracoval jako Autor. Nesmí však takové dílo, ani sám sebe, nominovat na ocenění za výjimečný počin.
 17. Jednání AČCA se řídí tímto statutem a jednacím řádem AČCA, který tvoří přílohu č. 2 tohoto statutu.
 18. Členství v AČCA je čestné.

Článek 4

Grémium

 1. Představenstvo ČKA ustanovuje Grémium. Grémium má nejméně pět členů. Základní úlohou Grémia je
 2. dohled nad dodržováním tohoto statutu;
 3. určování dramaturgické koncepce Přehlídky včetně slavnostního galavečera;
 4. nominace děl a osob na udělení ocenění za výjimečný počin;
 5. rozhodování o udělení cen partnerů.
 6. Členy Grémia jmenuje představenstvo ČKA. Se jmenováním musí daný člen vyslovit souhlas.
 7. Souběh členství v AČCA, Grémiu a porotě je vyloučen.
 8. Členové Grémia zvolí ze svého středu předsedu. Předseda odpovídá za činnost Grémia představenstvu ČKA.
 9. Členové Grémia se řídí pokyny předsedy Grémia.
 10. Jednání Grémia se řídí tímto statutem a jednacím řádem Grémia, který tvoří přílohu č. 3 tohoto statutu.

Článek 5

Porota

 1. Představenstvo ČKA jmenuje na návrh Grémia členy poroty z řad respektovaných osobností oboru; nadpoloviční většina členů poroty je zahraniční (není české národnosti). Porota má minimálně pět členů, počet členů je vždy lichý. K podání návrhu na členy mohou být vyzváni členové AČCA. Jmenování je vždy pro příslušný ročník Ceny. Základní úlohou poroty je nominace děl, která budou představena na nominačním večeru, budou součástí putovní výstavy a budou všechna uveřejněna v katalogu Přehlídky. Dále je úlohou poroty výběr vítězného díla, které obdrží Cenu, a výběr Autorů, kteří obdrží čestné označení Finalista. Souběh členství v AČCA, Grémiu, PS ČCA a porotě je vyloučen.
 2. Se jmenováním členem poroty musí daný člen vyslovit souhlas.
 3. Jmenování členem poroty oznámí jmenovanému členovi Kancelář ČKA.
 4. Členové poroty zvolí ze svého středu předsedu.
 5. Po jmenování všech členů poroty si od nich Kancelář ČKA vyžádá písemné prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na hodnocených dílech a že jsou vůči Autorům hodnocených děl nepodjatí.
 6. Porota je schopna usnášení, je-li přítomen nadpoloviční počet členů poroty. Porota rozhoduje, není-li tímto statutem stanoveno jinak, prostou většinou hlasů přítomných členů. Členové poroty mají právo uvést do protokolu svůj názor, odchylný od většinového názoru poroty.
 7. Porota o své činnosti zpracovává protokol, který obsahuje zejména
 8. zápisy z průběhu jednání poroty včetně výsledků všech hlasování,
 9. posouzení všech děl, kterým bylo uděleno čestné označení Finalista a Cena,
 10. prezenční listinu ze zasedání poroty, včetně podpisů všech členů poroty.
 11. Rozhodnutí poroty o udělení čestného označení Finalista a o udělení Ceny je konečné.
 12. Jednání poroty se řídí tímto statutem, jednací řád poroty tvoří přílohu č. 4 tohoto statutu.

Článek 6

Vyhlášení Ceny

 1. Cenu pro příslušný ročník vyhlašuje na návrh Grémia představenstvo ČKA na svém zasedání přijetím usnesení.
 2. Vyhlášení Ceny pro příslušný ročník obsahuje podmínky Přehlídky (dále jen „Podmínky“).

Článek 7

Účast na Přehlídce

 1. Přihlásit dílo do Přehlídky je možné poté, kdy je představenstvem ČKA vyhlášena Cena pro příslušný ročník.
 2. Přihlásit dílo do Přehlídky může kdokoliv bez omezení, při splnění podmínek uvedených v článku 2 tohoto statutu.
 3. Jeden subjekt může předložit i více přihlášek děl.
 4. Podání přihlášky díla do Přehlídky se řídí Podmínkami.
 5. Podmínky obsahují zejména vzor přihlášky, harmonogram, obsahové a formální požadavky na podklady k dílu.

Článek 8

Hodnocení děl, udělení Ceny

 1. Hodnocení děl přihlášených do Přehlídky probíhá následovně:
 2. Porota nominuje díla, která budou představena na nominačním večeru a  dále hodnocena. Tato díla budou zároveň zveřejněna na výstavě a v katalogu. Takto bude nominováno obvykle 30 přihlášených děl, přesný počet závisí na uvážení poroty. Porota nominuje díla na základě předložených obrazových a textových podkladů na webovém portálu Ceny hlasováním per rollam.
 3. Dále porota rozhodne na svém zasedání o udělení čestných označení Finalista. Čestné označení Finalista bude uděleno obvykle 5 dílům, přesný počet závisí na uvážení poroty. Porota hodnotí díla na základě předložených obrazových a textových podkladů na webovém portálu Ceny a obvykle též na základě osobní prohlídky vybraných děl. Porota vybírá z nominovaných děl.
 4. Porota rozhodne o udělení Ceny. Cena bude udělena jednomu dílu z těch, jimž bylo uděleno čestné označení Finalista.

Článek 9

Atributy Ceny

 1. Dokladem udělení Ceny je diplom a výtvarný objekt.
 2. Dokladem udělení čestného označení Finalista je diplom a výtvarný objekt.
 3. Udělením Ceny autorskému kolektivu získává autorský kolektiv jeden výtvarný objekt a každý člen autorského kolektivu diplom.
 4. Udělením čestného označení Finalista autorskému kolektivu získává autorský kolektiv jeden výtvarný objekt a každý člen autorského kolektivu diplom.

Článek 10

Zveřejnění výsledků

 1. Součástí Přehlídky je zpravidla výstava nominovaných děl, jejich uveřejnění v katalogu a slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků.
 2. Součástí slavnostního galavečera je zpravidla i předání ocenění za vyjímečný počin a cen partnerů, případně též zvláštního ocenění poroty.

Článek 11

Organizační zajištění

 1. Představenstvo může pověřit zajištěním průběhu všech činností souvisejících s přípravou a realizací Přehlídky podle tohoto statutu realizační agenturu, kterou vybere na základě výběrového řízení.

Článek 12

Výjimečný počin

 1. Ocenění může být uděleno významnému počinu souvisejícímu jakkoli s oborem architektury v tom nejširším pojetí, nebo osobě, která má zásluhy v oblasti architektury. Ocenění není možné udělit počinu, respektive dílu, které lze přihlásit do Přehlídky – pokud je takové dílo nominováno, je nominující osoba na tuto skutečnost upozorněna a vyzvána, aby, je-li to možné, svoji nominaci upravila tak, aby splňovala definici výjimečného počinu.
 2. Nominace děl nebo osob, které mají obdržet ocenění za výjimečný počin, provádí AČCA a Grémium.
 3. Z nominovaných děl a osob vybírá AČCA ty, kterým bude uděleno ocenění za výjimečný počin, počet těchto ocenění stanoví pro každý ročník Ceny Grémium.
 4. Ocenění za výjimečný počin se obvykle předávají v rámci slavnostního galavečera s vyhlášením výsledků Ceny.
 5. Dokladem udělení ocenění za výjimečný počin je diplom a výtvarný objekt.
 6. Udělením ocenění za výjimečný počin autorskému kolektivu získává autorský kolektiv jeden výtvarný objekt a a každý člen autorského kolektivu diplom.

Článek 13

Ceny partnerů

 1. Cena partnera může být udělena na základě výběru provedeného partnery, zpravidla z nominovaných děl Přehlídky.
 2. Grémium v rámci každého ročníku stanoví partnery, kterým bude umožněno cenu partnera udělit a bude s nimi při jejich výběru spolupracovat.
 3. Ceny partnerů se předávají obvykle během slavnostního galavečera s vyhlášením výsledků Ceny.
 4. Dokladem udělení ceny partnera je diplom a výtvarný objekt.
 5. Udělením ceny partnera autorskému kolektivu získává autorský kolektiv jeden výtvarný objekt a a každý člen autorského kolektivu diplom.

Článek 14

Čestné uznání poroty

 1. Porota může z nominovaných děl dále udělit čestné uznání dílu, které je jakýmkoli způsobem specifické či výjimečné; toto dílo může být zároveň finalistou.

Článek 15

Účinnost statutu

Tento statut nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení představenstvem ČKA.

Přílohy:

1. Jednací řád Grémia

2. Jednací řád poroty

Jednací řád Akademie

Seznam členů Akademie ČCA k 16.2.2023

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024