Přihlášená díla 2020

Ing. arch. Stanislava Fixelová, Stabil

Velká Bíteš, Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Předprostor školy

Kancelář
Ing. arch. Stanislava Fixelová
Axmanova 532/15, 62300 Brno
studio-f-brno.cz
Stabil
Hlinky 142c, 60200 Brno
stabil.cz
Autor
Ing. arch. Stanislava Fixelová
Spolupracovníci
Ing. Petr Daniel, Ing. Andrea Guziurová
Adresa
Velká Bíteš
Kraj Vysočina
Zahájení projektu
08/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Jedná se o komplex poměrně nesourodých budov vzájemně propojených a uspořádaných do tvaru „U“: původní školy z r. 1904, školy novodobé z r. 1972 a stravovacího traktu, který tvoří spojovací prvek mezi nimi. Vzhledem k situování tohoto komplexu v bezprostřední blízkosti původních městských hradeb a bezprostřednímu sousedství kostela sv. Jana Křtitele byla rekonstrukce koncipována tak, aby nijak nerušila celkový charakter prostoru, ale zároveň byly použity materiály a tvarosloví soudobé. Úkolem bylo vytvořit nové odborné učebny se zázemím. Pro jejich umístění v původní škole se sedlovou střechou byla realizována částečná vestavba do střešní části do dvora a přístavba do dvora. Uliční frontě původní školy se sedlovou střechou bylo navráceno hmotové řešení – byl doplněn fronton ve střeše, bylo obnoveno historizující plastické členění a barevnost fasády i materiál a členění oken. V interieru byly částečně zachovány historické dlažby. Novější části školy tvoří k této klasické stavbě kontrast. Původní valbová střecha s keramickou krytinou byla nahrazena nadstavbou s plochou střechou tvořící 3. podlaží. Ta není realizována nad celou půdorysnou plochou. Významným zásahem do budovy bylo vytvoření vstupní haly vybouráním stropu. Vznikl tak důstojný vstupní prostor navazující na předprostor, který vznikl zásadními úpravami. Původní plocha byla rozšířena díky opěrné zdi. Povrchovou úpravou, vybavením mobiliářem a umístěním sochy Komenského se stalo adekvátní významu školy. Střední část bylo třeba navrhnout jako svébytný, ale přesto spojovací prvek. Zde jsme využili analogie s tvarem a materiálem nedaleké věže kostela a nad tímto traktem byla navržena oblouková střecha s plechovou krytinou, která je použita také na nadstavbě a stejným materiálem je obložen i límec proskleného port
English
Mapa