Přihlášená díla 2020

Ing. arch. Martin Čeněk

Tři řadové domy Libocká

Kancelář
Ing. arch. Martin Čeněk
www.martincenek.com
Autor
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Spolupracovník
Ing. Jiří Bartoň
Adresa
Praha 6
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
01/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Řadové rodinné domy jsou zasazeny do stávající zástavby podél ulice Libocká – na východní straně k novému objektu přiléhá trojice domů původní řadové zástavby, která pevně drží uliční čáru. Na západní straně pozemek sousedí s cestou na bývalý hřbitov při Oboře Hvězda, který k parcele přiléhá na jihu. Za touto cestou se nachází expresivněji pojatá rodinná vila, která je od uliční čáry výrazně ustoupena a vygradována k nárožní hmotě. Soubor tří rodinných domů byl navržen jako jednoduchý objekt hmotově reflektující kontext, s tvarem i použitými materiály odvolávajícími se na tradiční architekturu, avšak použitými tak, aby došlo ke sjednocení stavby do prosté homogenní hmoty. Parter rytmizují dva bloky vstupních schodišť, jeho zbytek je ustoupen výrazně pod hlavní hmotu stavby. Opticky tedy stavba umožňuje rozšíření velmi stísněného uličního profilu, zároveň je ale pevně držena historická uliční čára, výška říms i hřebene. Veřejný parter je od soukromé zahrady oddělen výškově. Do rušné ulice na severní straně jsou v domě orientovány převážně servisní provozy, z čehož (spolu s energetickým konceptem) logicky plyne nižší fenestrace této fasády. Objekt je koncipován jako energeticky pasivní, vybavený tepelnými čerpadly vzduch-vzduch a nuceným větráním s rekuperací tepla. Řešení interiérů domů se vyznačuje celkovou jednoduchostí, přehledností a umírněnou volbou materiálů - betonu, bílých omítek, dubového dřeva a bíle lakovaných povrchů. Cílem bylo dosáhnout jednoty interiéru s celkovým pojetím rodinných domů a jejich provázání s exteriérem.
English
Mapa