Přihlášená díla 2020

F&K&B

Smuteční obřadní síň Břeclav, novostavba obřadní síně a revitalizace předprostoru hřbitova

Kancelář
F&K&B
Na Valtické 756/89
www.fkb.cz
Autor
Ing. arch. Libor Foukal
Spolupracovníci
Ing. Petr Němec, Ing .Lukáš Krbec, Ing. Patrik Štancl, Ph.D.
Adresa
Břeclav
Jihomoravský kraj
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Předmětem řešení je novostvavba objektu smuteční obřadní síně a revitalizace předprostoru městského hřbitova v Břeclavi. Novostavba nahrazuje původní nevyhovující objekt smuteční síně. Projekt dále řeší nejen nejbližší okolí stavby, ale též revitalizaci celého nástupního předprostoru areálu hřbitova o rozloze cca 7.500 m2 - návrh nové urbanistické koncepce, dopravní a technická infrastruktura, nové povrchové úpravy zpevněných ploch, terénní a sadové úpravy. Vlastní objekt smuteční síňe sestává ze tří hmot, které odpovídají jednotlivým provozním souborům: :přízemní plochostřechá hmota sloupové předsíně, poskytuje účastníkům obřadu a návštěvníkům hřbitova ochranu před vlivy povětrnosti. Z plochy předprostoru oddděluje intimní prostor klidového respiria doplněného vodním prvkem - fontánou. Sloupy předsíně, řešené současně jako svítidla, korespondují s pilíři historické vstupní brány hřbitova. Fontána respiria je pak osazena v prodloužení hlavní osy historické brány - hlavní osy hřbitova. :vlastní prostor obřadního sálu je navržen jako polovina hmoty eliptického paraboloidu. Jeho hloubková osa navazuje na hlavní nástupní osu předprostoru hřbitova, která v objektu vrcholí hmotou smutečního katafalku, v ose prosklenné závěrové stěny sálu. Prosklenná závěrová stěna poskytuje výhled do “meditační zahrady” uzavírající areál hřbitova na severo-východě. Nosná konstrukce sálu je tvořena dřevěnými ramenáty, stropní podhled (řešící též prostorovou akustiku a osvětlení) pak ohýbanými SDK deskami. :část objektu, v níž je situováno provozní zázemí (toalety, kancelář, strojovna, chladící boxy, sklady, …) tvoří jednoduchá přízemní kvádrová hmota. Na objekt provozního zázemí navazuje tzv.provozní dvůr, který je provozně a pohledově oddělen od veřejně přístupných ploch předprostoru hřbitova
English
Mapa