Přihlášená díla 2020

F&K&B, a.s.

Smuteční obřadní síň Břeclav, novostavba obřadní síně a revitalizace předprostoru hřbitova v Břeclavi

Kancelář
F&K&B, a.s.
Na Valtické 756/89
www.fkb.cz
Autor
Ing.arch.Libor Foukal
Spolupracovníci
Ing.Petr Němec, Ing.Lukáš Krbec, Ing.Patrik Štancl, Ph.D.
Adresa
Břeclav
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Předmětem řešení je novostvavba objektu smuteční obřadní síně a revitalizace předprostoru městského hřbitova v Břeclavi. Novostavba nahrazuje původní nevyhovující objekt smuteční síně. Projekt dále řeší nejen nejbližší okolí stavby, ale též revitalizaci celého nástupního předprostoru areálu hřbitova o rozloze cca 7.500 m2 - návrh nové urbanistické koncepce, dopravní a technická infrastruktura, nové povrchové úpravy zpevněných ploch, terénní a sadové úpravy. Vlastní objekt smuteční síňe sestává ze tří hmot, které odpovídají jednotlivým provozním souborům: :přízemní plochostřechá hmota sloupové předsíně, poskytuje účastníkům obřadu a návštěvníkům hřbitova ochranu před vlivy povětrnosti. Z plochy předprostoru oddděluje intimní prostor klidového respiria doplněného vodním prvkem - fontánou. Sloupy předsíně, řešené současně jako svítidla, korespondují s pilíři historické vstupní brány hřbitova. Fontána respiria je pak osazena v prodloužení hlavní osy historické brány - hlavní osy hřbitova. :vlastní prostor obřadního sálu je navržen jako polovina hmoty eliptického paraboloidu. Jeho hloubková osa navazuje na hlavní nástupní osu předprostoru hřbitova, která v objektu vrcholí hmotou smutečního katafalku, v ose prosklenné závěrové stěny sálu. Prosklenná závěrová stěna poskytuje výhled do “meditační zahrady” uzavírající areál hřbitova na severo-východě. Nosná konstrukce sálu je tvořena dřevěnými ramenáty, stropní podhled (řešící též prostorovou akustiku a osvětlení) pak ohýbanými SDK deskami. :část objektu, v níž je situováno provozní zázemí (toalety, kancelář, strojovna, chladící boxy, sklady, …) tvoří jednoduchá přízemní kvádrová hmota. Na objekt provozního zázemí navazuje tzv.provozní dvůr, který je provozně a pohledově oddělen od veřejně přístupných ploch předprostoru hřbitova
Mapa