Přihlášená díla 2020

ov architekti

Sídlo firmy Lasvit

Kancelář
ov architekti
Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 - Hradčany
http://www.ov-a.cz
Autoři
Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch
Spolupracovníci
Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Anna Schneiderová
Adresa
Nový Bor
Liberecký kraj
Zahájení projektu
2014
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Sídlo firmy Lasvit v Novém Boru je podle názoru mezinárodní poroty originálním, su­verénním a komplexním dílem. Rozhodování o jeho vítězství předcházela dlouhá diskuse vyhodnocující všechny vlastnosti projektu, jež vyústila v ocenění skvělého celkového architektonického řešení i realizace stavby. Oceněné dílo je kombinací původního a navrhovaného, starého a nového, tradičního s tím úplně současným. Právě bravurnost přístupu k zadanému problému a lehkost, s jakou finální výstup působí v tak složitém architektonickém prostředí, dovedly porotu ke konečnému verdiktu a udělení hlavní ceny. Renomovaná česká firma Lasvit je dnes svou produkcí fenoménem s mezinárodní prestiží. Před několika lety se rozhodla postavit si sídlo firmy, které by adekvát­ně reprezentovalo její postavení. Z vyzvané architektonické soutěže vyšel vítězně am­biciózní návrh tehdy mladého dua architektů Opočenský – Valouch, kteří jej dotáhli v následujících letech do dnešní vítězné podoby. Skupina tradičních severočeských dřevěných staveb z počátku 19. století byla citlivě zrekonstruována a doplněna dvěma novými objekty podobného stavebního objemu, ale v nové materializaci. Odvážný vstup architektů do původní objemové struktury, pochopení její podstaty a doplnění, umoc­něné novými detaily a materializací jsou nejsilnějšími stránkami neohroženého inves­torsko-architektonického počinu. Požadavky na nové dispoziční uspořádání částí bu­dovy ve spojení s novými hmotami si vyžádaly jak složité architektonické intervence, tak citlivou akcentaci anebo jen podtržení těchto zásahů do překrásné struktury tradiční architektury. Původní dřevěné prvky byly doplněny subtilními ocelovými kon­strukcemi schodů, zábradlí a dalších vložených substancí, které v sobě nesou součas­nou noblesu, smysl pro měřítko a význam svého umístění. Zcela odlišnou kapitolu tvoří dva nově vložené objemy, které jsou hmotově příbuzné stávajícím objektům. Stávají se vnímanou částí celku, který ale doplňují po svém. Jeden je tmavý, obložený fasádou z cementových šupin – tašek. Druhý, rovněž taškový, je transparentním svítícím reprezentantem hlavní ideje návrhu. Vytváří ústřední, dojmový akcent celé kompozice hmot. Je nositelem řemeslné profesionality firmy, kterou promítá svojí originalitou do prostředí, a zároveň nositelem schopností tvůrců architektonického řešení. Ti se zde nebá­li (skoro až s mladickou drzostí) přetavit svého reprezentanta původní ideje do skvělého, velmi silného, vyabstrahovaného statementu. Sídlo Lasvit je logo prokazující jistý realizační um všech zúčastněných, které zároveň vysílá signál odvážného pokusu o ne­standardní, nonkonformní přístup k řešením. Význam většího historického objektu, kromě jeho centrálního umístění v kompozici, je i v jeho obsahu – funkci. Je nositelem reprezentativních částí dispozice. Návrh a následná realizace byly složitou cestou hledání, nacházení, kombinování, prototypování… Výsledek je ale jednoznačný – silná idea přetavená do reprezentanta společného úsilí, jehož výsledkem je zpráva, že se po cestě neuhnulo. Stálo to za to!
Popis projektu
Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem. Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejí z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu, textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice. Dva historické, památkově chráněné domy č.p. 170 a 171 byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla nahozena hliněná omítka. Napadené trámy byly vyměněny za nové. Podkrovní prostory jsme ponechali pokud možno volné. Podlaha na terénu stojí nově na provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, které zajištují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky. V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určený k prezentaci nově vyvíjených artefaktů.
English
Mapa