Přihlášená díla 2020

Kava spol. s r.o.

Rekonstrukce horní části Nerudovy ulice

Kancelář
Kava spol. s r.o.
Besední 3, Praha 1, 118 00
www.atelierkava.cz
Autoři
Ing. Jan Karásek, MgA. Jonáš Krýzl
Spoluautor
Ing.arch. Kateřina Koňata Dolejšová
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
02/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Horní část Nerudovy ulice je uzlem s výrazným topografickým členěním, ústí do ní několik různých komunikací s různými způsoby napojení. Dramatická členitost se vpisuje do všech stavebních objektů – domy ve svahu, šikmé rampy, schodiště, sokly, zlomy, opěrné zdi. Řešené území je zanedbané, ve špatném funkčním i technickém stavu. Poničená Štursova socha, provlhlá opěrná zeď, nevhodně umístěná zeleň nedovolující konání důstojné ceremonie u pamětní desky připomínající pochod studentů za svobodu 25. února 1948. Dimenze chodníku před zdí nedostačuje pro průchod a zastavení procházejících, kteří se ze všech směrů vylévají do ulice a kolidují s jinými provozy. Dopravní řešení je neúměrné vůči pěším a především vůči celkovému významu místa. Návrh se snaží všechny tyto problémy řešit, jednotlivými zásahy odstranit kolizní body, posílit stávající kvality, celé místo rehabilitovat a postavit do nových souvislostí. Stávající opěrná zeď je sanována, socha "Toileta" navrácena na své místo do opravené niky. Bariera stříhaného keře je odstraněna. Rozšíření chodníku tvoří prostor pro běžný pohyb pěších i pro konání ceremonie. Nová geometrie parteru vychází z místních prostorových souvislostí a je konstruována principy zlatého řezu. Pozice historického uličního osvětlení zůstává ve své původní ose. Doprava v klidu je redukována. Před opěrnou zeď s pamětní deskou umisťujeme pět kamenných bloků. Ty netvoří pouze stupně umožňující přístup k pamětní desce samotné, ale jako stylobat vytvářejí „místo“, důstojný prostorový rámec vzpomínkám na historickou událost. Jako další historická vrstva se otisknou do dějinného sedimentu Prahy. Snažíme se "místu" poskytnout péči, která je adekvátní jeho významu v kontextu celé Prahy.
Mapa