Ročník 2018 / Nominace

Sudop Praha a.s.

Rekonstrukce ocelové haly Praha hlavní nádraží

Kancelář
Sudop Praha a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
www.sudop.cz
Autoři
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. Jaroslava Šudová
Spolupracovník
Ing. Ondřej Kafka
Adresa
Praha
Zahájení projektu
07/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Historická ocelová nástupištní hala pražského hlavního nádraží je spolu se secesní Fantovou budovou urbanistickou dominantou území. Ocelová oblouková dvojlodní hala postavená v roce 1905 mostárnou Bondy, je součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Z důvodu nedostatku financí se léta prováděla pouze nutná údržba k zajištění bezpečnosti cestujících. Tím byl zapříčiněn podstatný úbytek podílu přirozeného osvětlení v důsledku osleplých skel světlíků a zasklení bočních stěn ocelové konstrukce. Největší problémy představovala lokální poškození historické ocelové konstrukce, způsobené zatékáním a následná koroze ocelových částí v nadzemních částech sloupů nad klouby. Největším problémem již ve fázi příprav stavby bylo dodržení podmínky uzavření max. dvou nástupištních hran pro přepravu cestujících a to vzhledem k vytíženosti tohoto přepravního uzlu s ohledem na minimalizaci výluk. Pro odstranění starého nátěrového systému byla zvolena nakonec metoda tryskání vodním paprskem. Metoda tryskání abrazivem byla z důvodu prašnosti a nároků na dodávku abraziva zamítnuta. Během stavby byl nátěrový systém několikrát pozměněn a to vzhledem k povětrnostním podmínkám a časovému tlaku na dodržení termínů výluk a harmonogramu prací. Hlavní nosná konstrukce byla opravena a odstrojené prvky a detaily haly byly restaurovány. Doprava veškerého materiálu byla výhradně kolejová. Práce byly prováděny pod odborným dohledem pracovníků Národního památkového ústavu a Magistrátu hl. m. Prahy. Architektonického řešení stavby přispělo ke kompletní rekonstrukci obloukové haly nad kolejištěm, včetně přístřešku, přiléhajícího k Fantově budově. Podařilo se tak pro budoucí generace zachránit ojedinělou historickou konstrukci, která je jediná svého druhu v bývalém Rakousko-Uhersku.
Mapa