Ročník 2017 / Hlavní cena

Mimořádná cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu

Architektonická kancelář Radko Květ

Archeopark Pavlov

Kancelář
Architektonická kancelář Radko Květ
Opletalova 6, 602 00 Brno
https://www.kvetarch.cz
Autoři
Ing.arch. Radko Květ, Ing.arch. Pavel Pijáček
Spolupracovníci
Ing.arch. Barbora Fišerová, Ing.arch. Jiří Zrzavý, Ing.arch. Lukáš Gergela, Ing.arch. Verena Dickmann, Ing.arch. Jiří Markevič, Ing.arch. Dagmar Květová, Ing.arch. Klára Michálková, Ing.arch. Radek Sládeček, Ing.arch. Lucie Surá, Ing.arch. Richard Mátl, Renata Košťálová
Adresa
Pavlov
Zahájení projektu
01/2010
Dokončení realizace
2016
Hodnocení poroty
Archeopark Pavlov je pečlivě zasazený do okolní přirozené a kulturní krajiny. Skrývá i odkrývá důležité místní archeologické nálezy a vyjadřuje silný smysl pro toto místo, odvozený od pečlivě realizované odezvy na pozemek a prostředí. Přítomnost toho primárně podzemního projektu se projevuje jako abstrahovaná kompozice, která vypadá jako vápencové skály poházené po svažité louce, do níž jsou zasazené na pozadí dramaticky opevněného vápencového valu a široké zrcadlící vodní plochy umělé nádrže dole v údolí. Projekt je uspořádán jako objevitelská cesta zpodobená coby architektonická promenáda, která přitahuje návštěvníka hluboko do dramatického podzemního výstavního prostoru; pohledy návštěvníků jsou směrovány světlíky a pečlivě orámovanými pohledy odhalujícími klíčové výhledy ven. Návštěvník si tak uvědomuje, že nadzemní vyčnívající prvky fungují jako podzemní znaky a jako nádherná hra mezi vnitřkem a vnějškem, mezi tím, co vypadá, že je postaveno, a co je nalezeno. A toto vše dává ještě větší smysl, když si člověk uvědomí, že přesně na tomto místě, v této krajině žili dávno před námi v paleolitu lovci a sběrači, jejichž kosterní pozůstatky jsou tu diskrétně odhaleny. Tento projekt je působivý svým bezvadným provedením a s péčí vybranými a použitými materiály, jako je pohledový beton litý do bednění z přírodního dřeva použitý v podzemí a naopak probarvený litý beton s vápencovým kamenivem uplatněný v nadzemní části. Technické místnosti a učebny jsou propracovaně zapojeny do prostoru, aniž by odváděly pozornost od celkového prožitku. Současná expozice je pečlivě zahrnuta do celkového architektonického záměru. Je samozřejmé, že budova takovéhoto kulturního významu a poetického výrazu klade otázky a témata k debatě i mezi členy poroty; není geometrické vyjádření nadzemních vyčnívajících prvků trochu nahodilé a příliš vyumělkované? Přesto má porota za to, že tento projekt je významný nejen z mezinárodního hlediska, ale má i značný lokální ohlas. Jak naznačuje i sám název Archeopark, není to projekt, který by měl být definován pouze jako budova, ale i jako jeho celé okolí, které by mělo být zkoumáno seshora i zespodu; z pohledu ven i dovnitř, zblízka i zdáli. Smíření a dialog mezi těmito naprostými protiklady dělá z projektu vynikající a mimořádné dílo.
Odůvodnění udělení Mimořádné ceny
Projekt není replikou historického charakteru, je něčím novým v nové době. Prokazuje respekt k okolí, k místu, ke krajině a všemu, co je s ní spojeno či co ji utváří. Archeopark Pavlov AOPK ČR ocenila zejména jako kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu místa s hlubokou vazbou na přírodní, kulturní i historické dědictví a hodnotu krajiny Pálavy a jejího okolí s respektem k duchovním hodnotám. Náplní má stavba nadmístní i nadregionální význam.
Popis projektu
Komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných, kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu, díky kterým tak patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality v celosvětovém měřítku. Přestože jsou památky minulosti kulturním statkem s mimořádnou hodnotou, jsou zároveň symbolickou součástí místní kultury, něčím co zásadně utváří vztah obyvatelstva k regionu, na co lze být pyšný a skrze ni lze budovat vztah ke své zemi. Urbanistické a architektonické řešení Z hlediska širších urbanistických vztahů má archeopark významnou polohu. Nachází se na rozhraní extravilánu obce a volné krajiny a je zároveň součástí působivé scenérie Pálavských vrchů. Celý objekt je umístěn pod terén, ze země vstupují pouze části bílých betonových věží. Architektonické řešení vychází z daností lokality a bylo určeno třemi zásadními hledisky: 1. Staveniště je součástí území národní kulturní památky a výstavba objektu, kromě expozice „in situ“, byla povolena pouze na ploše již archeologicky zkoumané. 2. Vycházeli jsme z předpokladu, že se archeologické nálezy nacházejí 4-5 m pod stávajícím terénem. 3. Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti. Z těchto hledisek vzešel koncept podzemní stavby a volné parafráze „vápencových skal vybíhajících ze zeleně luk a vinohradů“. Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí je ukryto ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na Děvičky a jezero. V rovině motivů je stavba spojena s plasticky tvarovanými jeskynními prostory. Pokud se jedná o materiály, používáme soudobé vyjadřovací prostředky: monolitický reliéfní beton, dubové dřevo a sklo.
Medailonek
Mapa