Ročník 2016 / 475 projektů

m2ai

Úprava klášterní kaple milosrdných sester III.řádu sv.Františka v Olomouci

Kancelář
m2ai
Polívkova 29, 77900 Olomouc
http://m2ai.com/
Autoři
MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka, Ing. arch. Jan Mléčka, Ing. arch. Jiří Marek
Adresa
Akademická 4 , 77900 Olomouc
Zahájení projektu
09/2010
Dokončení realizace
12/2015
Popis projektu
Vycházeje z prostorové danosti navrhujeme centrální uspořádání podél podélné osy; v lodi budiž bezprostřední shromáždění kolem Kristova stolu (slova/oběti), jež umožňuje plnohodnotnou účast komunity na eucharistickém communiu (poslední večeři v lodi), oboustrannou obslužnost lavic i variabilní navýšení kapacity, a v apsidě adorační kaple poskytující potřebnou míru soukromí k osobní modlitbě a adoraci před svatostánem. Pro navrácení potřebné románské tíže, ale i zajištění kýžené obytnosti, vkládáme novu vrstvu dubové dřevěné podlaha, upravené stejně jako mobiliář, což odráží bezprostřední přirozenost františkánské jednoty se vším stvořením a počítá s proměnami materiálu v čase. Do středu lodi umísťujeme podélný obětní stůl a jednotlivé lavice, (jako archetyp sezení, klečení a opírání), jsou přimknuty k jeho delším stranám. Toto příčné uspořádání spolustolovníků nabízí ještě větší stmelení komunity, ale i vychutnávání neustále se proměňujících vitráží Jana Jemelky na motivy Františkovy Písně bratru slunci. Symbol stolu je dále rozvíjen oltářem Božího slova (ambónem), který začíná podélnou osu jako slovo a reflektuje Slovo vtělené ve svatostánku, který osu uzavírá. Výjimečné body liturgického prostoru jsou akcentovány výjimečnou prací Petera Demeka, jenž vyvíjí opakující se plastický motiv, který dodává svatostánku a koruně lustru potřebnou plasticitu a význam. Přirozená jednota shromáždění je symbolicky zdůrazněna kruhovým, kovovým lustrem, který světelně zdůrazňuje význam samotného shromáždění na pozadí okolního potemnělého prostoru. Svatostánek tvoří centrální objekt vyvěšený se závěru apsidy; samotná schrána s konsekrovanou hostií se po svém otevření stává ústředním momentem adorace – otevřenou náručí Kristovou.
Mapa