Ročník 2016 / 475 projektů

Studio Archiholik

Rodinný dům v Nové Cerekvi

Kancelář
Studio Archiholik
Karmelitská 18
www.archiholik.cz
Autor
Ing. arch. Josef Pfeifer
Adresa
Nová Cerekev
Zahájení projektu
03/2011
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Forma navrženého rodinného domu svým tvaroslovím pokorně respektuje typické prvky původní venkovské architektury na Vysočině. Doplněna o prvky moderní architektury vytváří současný dům odpovídající potře-bám a životnímu stylu budoucích majitelů. S ohledem na orientaci parcely, možnosti přístupu k domu a zajištění potřebného osvětlení a oslunění interiéru je dům svou podélnou osou navržen ve směru SV - JZ. Hlavní vstup na pozemek, včetně napojovacích bodů na sítě je umístěn v jižním cípu při příjezdové komuni-kaci, vstup do domu je při východní fasádě. Dům má dvě podlaží, nižší přízemní část je zastřešena plochou střechou, hlavní patrová hmota domu je zastřešena střechou sedlovou, se sklonem střechy 35st. Výška hřebene hlavní hmoty je 8,2m, výška římsy je 6,1m. Výška atiky přízemní hmoty je 3,5m. Hlavní hmota domu je omítaná, v omítce bílé barvy, nižší část je obložena světlým dřevem kladeným vodo-rovně. Klempířské prvky včetně střešní krytiny jsou provedeny v Titanzinku, na plochých střechách jsou položeny foliové izolace a stabilizační zásyp z kačírku. Okenní a dveřní otvory jsou osazeny dřevěnými eurookny v barvě rámu přírodního dřeva. Svislé nosné konstrukce domu jsou navrženy z keramických tvarovek Heluz tl. 500 a 300mm, vnitřní příčky jsou rovněž navrženy jako keramické, tl. 150mm. Vodorovné kce. jsou monolitické betonové. Hlavní hmota je zastřešena hambalkovou kcí., objekt je založen na základových pasech do nezámrzné hloubky - cca 1,1m. Okolní zpevněné plochy jsou vyskládány ze žulových placáků, mezi kterými bude přirozeně prorůstat tráva. Hranice pozemku s příjezdovou komunikací využívá terénního převýšení cca 1,0m, nepředpokládáme tudíž v této partii oplocení. Projekt využívá stávajícího dopravního napojení.
Mapa