Ročník 2016 / 475 projektů

Aulík Fišer architekti

Řeporyjská 17

Kancelář
Aulík Fišer architekti
Na Václavce 3307/3a, 150 00 Praha 5
www.afarch.cz
Autoři
Ing. arch. Jakub Fišer, Ing. arch. Lucie Chroustová
Adresa
Řeporyjská 17, 150 00 Praha 5
Zahájení projektu
08/2012
Dokončení realizace
03/2015
Popis projektu
Návrh vychází ze záměru investora vybudovat v původně obytném domě (dva byty a podkroví) sídlo firmy - personální agentury. To je vzhledem k postupné proměně území v lokalitu s administrativními objekty a službami přirozeným pokračováním nastoleného trendu, zároveň, vzhledem k existující dopravní zátěži a plánovaným novým stavbám pražského vnitřního okruhu je to proměna žádoucí, neboť území původní kvality pro individuální městské bydlení ztratilo. Protože ale přes výše uvedené považujeme za správné charakter místa zachovat, navrhli jsme namísto demolice stávajícího domu jeho přestavbu a dostavbu, která využije potenciál existující stavby a udrží původní měřítko staveb lokality. Objekt je „očištěn“ od dodatečných přístaveb, na jejich místě je navržena jednotná forma dostavby, členěná do tří hranolů, jejichž hmota vychází z nového vnitřního uspořádání v domě. Dostavba je orientována do zahrady a z ulice Řeporyjské se v podstatě neuplatňuje. Je navržena jako soudobá architektura, adice je jasně výrazově oddělena od původního objektu. Důvodem je mimo jiné i fakt, že stávající stavba je sama o sobě uzavřeným kompozičním celkem, který by formální spojení dostavby s její hmotou měřítkově a proporčně poškodilo. Půdorys nové části respektuje hrany obvodu stávajícího domu. Fasády původního objektu mají s ohledem na navrhované vnitřní uspořádání nové okenní otvory, uliční průčelí do Řeporyjské je doplněno zvýrazněním vchodu a větším vikýřem ve stávající stanové střeše. Tato forma objektu propůjčuje dostatečnou a přiměřenou míru individualizace, potřebnou pro nově navrhované využití stavby. Dispoziční řešení je s ohledem na plánované využití zcela nové při respektování prostorové a konstrukční struktury domu. Individuálně - „na míru“ je jako nedílná součást řešen také interiér.
Mapa