Ročník 2016 / Nominace

Atelier RAW

Rekonstrukce povrchů Náměstí republiky ve Žďáru nad Sázavou

Kancelář
Atelier RAW
Domažlická 12, 612 00 Brno
www.raw.cz
Autoři
doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, doc. Ing.arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Adresa
Žďár nad Sázavou, Náměstí republiky
Zahájení projektu
10/2009
Dokončení realizace
04/2015
Popis projektu
V návrhu byl kladen důraz na kompaktnost řešení. Centrální plocha náměstí má jasný nekomplikovaný tvar vycházející z klasických městotvorných kompozic a měřítek. S ohledem na historický význam tohoto prostoru byla dlažba všech ploch řešeného území navržena z přírodních materiálů. Byla použita stávající štípaná žulová dlažba, doplněná o novou žulu, vybíranou z místních lomů. Hlavní plocha náměstí zachovává výškové dělení na dvě úrovně spojené vyrovnávacími liniovými žulovými stupni. Ty se v jižní části postupně vytrácejí a umožňují bezbariérové propojení obou ploch. Barokní morový sloup je důležitým prvkem paměti místa a vnímáme jej jako nejdůležitější kompoziční prvek náměstí. Proto jsme v jeho ose umístili časovou osu města v podobě linie z řezané deskové žulové dlažby traktované bronzovými deskami zapuštěnými do dlažby. Desky nesou základní časové mezníky vývoje města. Celá terasa pak slouží především jako pobytové místo s lavičkami a lavicemi dělícími schodiště, vyrovnávající obě úrovně náměstí. U kamenných lavic s dřevěnými sedáky jsou navrženy kvetoucí stromy. Spodní část náměstí je koncipovaná pro pořádání nejrůznějších společenských akcí. K pobytovým účelům slouží zejména prostor kolem kašny, kruhová lavice kolem stávající lípy a lavičky podél záhonu s okrasnou zelení. Nová kašna, byla umístěna přibližně v prostoru, kde se nacházel původní vodní prvek. Kašna má formu výtvarně pojednané kamenné mísy. Koncepce řešení zeleně zachovává stříhané lípy v severozápadní a jihozápadní části náměstí a vhodně je doplňuje novými výsadbami. V jihovýchodní a severovýchodní části území, podél hlavní silnice, je navrženo stromořadí volně rostoucích lip. Na náměstí je zachována letitá solitérní lípa, pod níž je vytvořeno posezení na kruhové lavici s dřevěným sedákem.
Mapa