Ročník 2016 / Nominace

David Prudík / Markéta a Petr Veličkovi

Park 4Dvory

Kancelář
David Prudík / Markéta a Petr Veličkovi
Spojovací 2, Brno 616 00 / Vrchovecká 49/1 594 01 Velké Meziříčí
www.prudik.cz www.mparch.cz
Autoři
Ing. arch. David Prudík, Ing. Markéta Veličková, Ing. Petr Velička
Adresa
E. Rošického České Budějovice
Zahájení projektu
10/2012
Dokončení realizace
08/2014
Popis projektu
Vzhledem ke geologickým podmínkám území byl jako vůdčí koncept práce s vegetací zvolen princip řízené sukcese. Park je navržen jako nástup do krajiny. Krajina - prostor s neřízenou sukcesí - je logickým a přirozeným pokračováním sukcesních ploch parku. Park 4Dvory se z krajiny nevymezuje, ale do krajiny se postupně „noří“. Park na místě bývalého vojenského prostoru je zvoleným konceptem přirozeně propojen s bezprostředním i vzdálenějším prostorem přírodě blízkých společenstev i ekosystémem nedalekých rybníků. Nástupy do parku jsou navrženy v místech vyústění ulic budoucích nových bytových domů. Cestní síť je koncipována pro obsluhu všech potřebných aktivit v parku. Vzhledem k podmáčenosti území je cestní síť založena na nasypaném terénu. Násypy cest je pak členěna plocha území na dílčí plochy jednotlivých stupňů sukcese. Kavárna je navržena jako součást cestní sítě; částečně uzavřené mimoúrovňové křížení cest. Kavárna je osazena v místě nejvyššího převýšení pozemku jako podnož páteřní cesty územím, jež jde po její střeše a vybíhá do krajiny. Objekt kavárny obsahuje odbytovou plochu kavárny se zázemím a sociální zařízení pro potřeby parku. Základním přístupem je ponechání parku přirozenému vývoji - sukcesi. Plochy jsou rozděleny na stupně 1-3 dle intenzity zásahu do spontánně vznikajícího společenstva. Cílem je sledovat přirozený vývoj společenstva a směřovat jej žádoucím směrem tak, aby na jednotlivých plochách bylo udržováno určité sukcesní stádium (bylinné, keřové, stromové). Řízená sukcese tedy spočívá v monitoringu a pravidelném zásahu do ploch, nicméně v porovnání s klasickou parkovou úpravou výrazně snižuje náklady na údržbu.
Mapa