Ročník 2016 / 475 projektů

Casua spol. s r.o.

Obytný soubor Zelené město

Kancelář
Casua spol. s r.o.
Běžecká 2407, 169 00 Praha 6
www.casua.cz
Autoři
Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Petr Jambor, Ing. arch. Leona Horská
Adresa
Učňovská, Praha 9, 190 00
Zahájení projektu
10/2012
Dokončení realizace
12/2015
Popis projektu
Stavba celého obytného souboru obsahuje celkem 30 bytových domů. Území je dle morfologie terénu a přístupnosti dopravou členěno na dvě lokality, a to lokalitu sever a lokalitu jih. Charakteristické pro lokalitu je, že okolí objektů je řešeno terasově, s terasami na rostlém terénu i nad střechami garáží, a tyto terasy budou sloužit pro obyvatele bytů jako privátní okrasné zahrady bez pohledového kontaktu s veřejnými uličními prostory, pro tichý a klidný život okolo domu. Bodový systém objektů umožní vsazení objektů do zeleně a prorůstání zeleně ze středové plochy koncipované jako přírodní zeleň vzhůru do svahů k okraji zástavby, kde se prolne se zelení okrajovou. Návrh je tedy experimentem kombinace kapacitního využití území městským způsobem při řešení odstavu vozidel pod zem a za ponechání maxima zeleně a vytvoření intimity na privátních zahradách kolem domů. Prostor je součástí města v blízkosti nadřazeného komunikačního uzlu a přesto bude konfigurací terénu a koncepcí zastavění (odcloněn za budoucí komerční zónou) izolován do skrytého údolí přecházejícího do ploch zeleně a extenzivně zastavěné krajiny. Stavby obytných domů jsou navrženy vzdušné, prosklené, s železobetonovým podzemím i nosnou konstrukcí. Návrh obsahuje větší podíl sadových úprav, lesních výsadeb, realizaci výsadeb nelesní zeleně a realizaci zeleně v pásu určeném pro územní systém ekologické stability. Tato zeleň po vzrůstu vytvoří kvalitou výjimečné prostředí navrhovaným obytným stavbám. Tato výsadba je základní podmínkou pro vytvoření nadstandardního obytného prostředí. Autor dokumentace ÚR - UAS s.r.o., Ing. arch. Myška
Mapa