Ročník 2016 / Nominace

GIRSA AT, spol. s r.o.

Obnova interiéru hradu Lipnice nad Sázavou

Kancelář
GIRSA AT, spol. s r.o.
Novákových 6, Praha 8
http://www.girsa-at.cz/
Autoři
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. Jana Strnadová, Ing. arch. Miloslav Hanzl
Adresa
Státní hrad Lipnice nad Sázavou, Česká republika
Zahájení projektu
2007
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Plánovaná celková obnova hradu Lipnice, započatá v 80. letech 20. století rozsáhlou rekonstrukcí Thurnovského paláce a věže Samsonu byla po několika letech v rozpracovanosti zastavena. Nevhodné stavební zásahy s necitlivým používáním betonářské technologie silně poznamenaly autenticitu významného gotického hradu. Podstatná část hradu pak zůstala třicet let nedokončená - jako opuštěné, odpudivé staveniště. Naším úkolem bylo tento neúnosný stav s minimálními prostředky napravit. Zásahy z 80. let nebyly reverzibilní a dokončovat rekonstrukci podle původního projektu by ještě více památku poškodilo. Zvolili jsme tedy korektivní typ úpravy s kombinací konzervačního přístupu (autentické zdivo, ostění a zbytky omítek), restaurováním (torza nástěnných maleb) a rekonstrukcemi (například s obnovou cihelných kleneb na místo přemrzlého stropu z hurdisek). Zároveň byly cíleně do "do hry" zapojeny ty konstrukce z doby nedokončené obnovy (zejména masivní železobetonové stropy), které nebylo reálné odstranit. Ty jsme nechtěli skrývat obvyklým kašírovacím způsobem – například dodatečným podvěšováním dřevěných stropů. Rozsáhlý stavebně restaurátorský zásah, doplněný strukturálními i barevnými retušemi nových materiálů a surového betonu přispěl k vytvoření výtvarně jednotného obrazu, přičemž beton se tím stav integrální součástí historických prostorů a jejich důstojnosti. Jedná se z hlediska památkového přístupu o novum - princip "korektivních úprav" je inspirací i pro návrat důstojnosti i ostatních, v nedávné minulosti obdobně necitlivě upravovaných památek o to více, že se jedná o řešení ekonomicky nejúspornější. Úpravy hradu Lipnice reprezentují jednu z prvních realizací tohoto typu. Realizace přispěla k zvýšení návštěvnosti hradu.
Mapa